Copper Inside - Instruction for Use (IFU)

EN

Instruction for use: The Copper Inside Surgical face masks with copper-oxide Type IIR are intended to protect patients. The mask has to cover the nose and mouth of the wearer and prevent transmission of airborne organisms and protect against splashes of potentially contaminated fluids during medical procedures.
The nose bar has to be at the top. Tightly press the nose bar to cover the nose. The side without the ear loops welding should be worn facing the wearer’s skin. The mask should cover the mouth and nose. There should be no gaps on the sides, around the nose or under the chin. During use, if you fell skin discomfort, please change the mask or stop using it. Do not use if mask is torn, dislodged or suffer from any physical damage, else protection efficiency is affected. The face mask is a single use device. In order to prevent malfunction or contamination, dispose after use and do not reuse.
Do not use if allergic to plastic or copper.


Materials: The mask contains 3 layers. Inner and Outer Layer: PP spun bond. nonwoven fabric containing copper oxide. Internal layer: PP meltblown. nonwoven fabric (filtration layer).


Storage: The masks shall maintain their properties when stored in a cool, dry and well-ventilated condition at temperature not higher than 50°C, relative humidity not exceeding 80%, no corrosive gas. For safety, keep away from the source of fire. Avoid harmful dust and gas. The mask is valid for 2 years with the above storage condition.

FI

Käyttöohjeet: Kuparioksidia sisältävä Tyypin IIR Copper Inside -kasvomaski, joka on tarkoitettu suojelemaan potilaita. Maskin on peitettävä käyttäjänsä nenä ja suu, jotta se estää ilmateitse leviävien organismien leviämistä ja suojelee mahdollisesti kontaminoituneiden nesteiden roiskumiselta lääketieteellisten toimienpiteiden aikana.

Nenävahvikkeen on oltava yläreunassa. Paina nenävahvike tiiviisti nenän päälle. Se puoli, jolla ei ole korvalenkkien kiinnikkeitä, tulee pukea käyttäjän ihoa päin. Maskin on peitettävä suu ja nenä. Reunoille, nenän ympärille tai leuan alle ei saa jäädä rakoja. Jos maski ärsyttää ihoa käytön aikana, vaihda maskia tai lopeta sen käyttö. Älä käytä maskia, jos se repeää, siitä irtoaa osia tai siihen tulee muita vaurioita, sillä suojateho saattaa tällöin heikentyä. Kasvomaski on kertakäyttöinen tuote. Toimintahäiriöiden tai kontaminaation välttämiseksi hävitä maski käytön jälkeen äläkä käytä uudelleen. Älä käytä, jos olet allerginen muoville tai kuparille.

Materiaalit: Maskissa on 3 kerrosta. Sisä- ja ulkokerros: Polypropeeni (PP-kehrätty), kuparioksidia sisältävä sidoskuitukangas. Välikerros: PP-sulapuhallettu kuitukangas (suodatinkerros).

 

Säilytys: Maskit säilyttävät ominaisuutensa, kun niitä säilytetään viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, jonka lämpötila on enintään 50 °C, suhteellinen kosteus enintään 80 %, ei korrosoivia kaasuja. Pidä turvallisuussyistä loitolla syttymislähteistä. Vältä haitallista pölyä ja kaasua. Maski säilyy 2 vuotta edellä kuvatuissa säilytysolosuhteissa.

SV

Bruksanvisning: Copper Insides kirurgiska ansiktsmasker med kopparoxid typ IIR är avsedda att skydda patienter. Masken bör täcka användarens näsa och mun, och förhindra överföring av luftburna organismer samt skydda mot stänk av potentiellt kontaminerade vätskor under medicinska ingrepp.

Den formbara metallskenan bör placeras uppåt. Tryck metallskenan tätt mot näsryggen för att täcka näsan. Sidan där banden är fastsatta bör inte bäras mot huden. Masken bör täcka användarens mun och näsa. Se till att masken sluter tätt vid sidorna, runt näsan och under hakan. Om masken sitter obekvämt, rätta till den eller ta av den. Använd inte masken om den är trasig, lös eller om den har några andra skador, eftersom skyddseffekten då är påverkad. Ansiktsmasken är avsedd för engångsbruk. För att förhindra bristande funktionsförmåga eller kontaminering, släng masken efter användning och använd den inte igen. Använd inte om du är allergisk mot plast eller koppar.

Material: Masken har tre lager. Inre och yttre lager: PP spritsbondat fibertyg innehållande kopparoxid. Inre lager: PP smältblåst fibertyg (filtreringsskikt).

Förvaring: Maskerna bibehåller sina egenskaper när de förvaras i svala, torra och välventilerade förhållanden med en temperatur på max. 50°C, och där den relativa luftfuktigheten inte överstiger 80 % samt utan frätande gaser. För säkerhets skull, håll dem borta från eldkällor. Undvik skadligt damm och gaser. Med de nämnda förvarningsförhållandena är masken giltig i två år.

 

NO/DK

Bruksanvisning: Type IIR medisinsk munnbind Copper Inside med kobberoksid skal beskytte pasienter. Munnbindet skal dekke nesen og munnen til brukeren og forhindrer overføring av luftbårne organismer og beskytter mot sprut av potensielt forurenset væske under medisinske prosedyrer. Nesestangen skal vende opp. Trykk nesestangen tett inntil nesen. Siden uten sveising av ørekrokene skal vende mot brukerens hud. Munnbindet skal dekke munnen og nesen. Det bør ikke være hull på sidene, rundt nesen eller under haken. Under bruk, hvis du føler ubehag i huden, må du skifte munnbindet eller slutte å bruke det. Ikke bruk munnbindet hvis det er revnet, løsnet eller har andre skader, ellers kan beskyttelseseffektiviteten påvirkes. Munnbindet er engangsutstyr. For å forhindre funksjonsfeil eller forurensning, kast munnbindet etter bruk og ikke bruk det på nytt. Ikke bruk det hvis du er allergisk mot plast eller kobber.

Materiale: Munnbindet inneholder 3 lag. Indre og ytre lag: PP spunnet ikke vevd materiale som inneholder kobberoksid. Mellomlag: PP smelteblåst ikke vevd materiale (filtreringslag).

Lagring: Munnbindet opprettholder sine egenskaper når det lagres på et kjølig, tørt og godt ventilert sted, ved temperatur under 50°C, relativ fuktighet under

80 %, samt fravær av etsende gass. For sikkerhets skyld, hold det unna mulige brannkilder. Unngå skadelig støv og gass. Munnbindet er holdbart i 2 år.